podmínky použití

1. duševní vlastnictví.

služba, stránka a veškeré informace a/nebo obsah, který na stránce vidíte, slyšíte nebo jinak zažíváte (dále jen „obsah“), jsou chráněny čínskými a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony a patří společnosti usa-panel. net nebo její mateřská společnost, partneři, přidružené společnosti, přispěvatelé nebo třetí strany. usa-panel.net vám uděluje osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání webu, služby a obsahu k tisku, stahování a ukládání částí obsahu, který si vyberete, za předpokladu, že: (1)pouze používat tyto kopie obsahu pro své vlastní interní obchodní účely nebo pro své osobní, nekomerční použití; (2)nekopírujte ani nezveřejňujte obsah na žádném síťovém počítači ani nepřenášejte, nedistribuujte nebo nevysílejte obsah v žádném médiu; (3) žádným způsobem neupravujte ani neupravujte obsah, nemažte ani neměňte žádné upozornění na autorská práva nebo ochranné známky. v důsledku této licence se na vás nepřevádí žádné právo, nárok nebo podíl na jakémkoli staženém obsahu nebo materiálech. usa-panel.net si vyhrazuje úplný vlastnický nárok a plná práva duševního vlastnictví na jakýkoli obsah, který stáhnete z této stránky, s výhradou této omezené licence pro osobní použití obsahu, jak je zde uvedeno. bez výslovného písemného souhlasu vlastníka ochranné známky nesmíte používat žádnou ze značek nebo log vyskytujících se na této stránce, s výjimkou případů povolených platnými zákony. nesmíte zrcadlit, škrábat nebo rámovat domovskou stránku nebo jakékoli jiné stránky tohoto webu na žádné jiné webové stránce nebo webové stránce. bez písemného souhlasu nesmíte připojovat 'přímé odkazy' na stránky, tj. vytvářet odkazy na tyto stránky, které obcházejí domovskou stránku nebo jiné části webu.


2. vyloučení záruk.

usa-panel.net neposkytuje žádné výslovné, předpokládané záruky nebo prohlášení s ohledem na jakýkoli produkt nebo s ohledem na stránku, službu nebo obsah. usa-panel.net se výslovně zříká všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a žádného porušení s ohledem na produkty, web, služba a content.usa-panel.net nezaručují, jaké funkce vykonávané webem nebo službou budou nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné, ani že vady na webu nebo službě budou corrected.usa-panel.net nezaručuje přesnost nebo úplnost obsahu ani to, že budou opraveny jakékoli chyby v obsahu. stránka, služba a obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“.

na usa-panel.net jsou ip adresy návštěvníků pravidelně kontrolovány a analyzovány pouze za účelem monitorování a efektivního zlepšování našich webových stránek a nebudou sdíleny mimo usa-panel.net.

během návštěvy webových stránek vás můžeme požádat o kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo a adresy pro dodání/fakturaci). Tyto informace jsou shromažďovány na dobrovolné bázi – a pouze s vaším souhlasem.

 

3. omezení odpovědnosti.

v žádném případě nenese usa-panel.net odpovědnost vůči kupujícímu nebo jakékoli třetí straně za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné, represivní nebo exemplární škody (včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlých úspor nebo ztráty obchodní příležitosti), které vzniknou z nebo týkající se (i) jakéhokoli produktu nebo služby, které poskytuje nebo má být poskytnuta usa-panel.net, nebo použití nemožnosti použít je; (ii) použití nebo nemožnosti používat stránku, službu, nebo obsah, (iii)jakákoli transakce prováděná prostřednictvím stránky nebo zprostředkovaná touto stránkou;(iv)jakýkoli nárok připisovaný chybám, opomenutím nebo jiným nepřesnostem na stránce, službě a/nebo obsahu;(v)neoprávněný přístup nebo aliterace vašich přenosů nebo dat, (vi) prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na stránce nebo službě; (vii) jakákoli jiná záležitost související s produkty, stránkou, službou nebo obsahem, i když usa-panel. net byl upozorněn na možnost takových škod.

Jediným závazkem usa-panel.net a odpovědností za vady produktu je podle uvážení usa-panel.net vyměnit takový vadný produkt nebo vrátit zákazníkovi částku zaplacenou zákazníkem, takže odpovědnost usa-panel.net v žádném případě nepřekročí kupní cenu kupujícího. výše uvedená náprava bude podmíněna písemným oznámením vady kupujícím a vrácením vadného produktu do šedesáti (60) dnů od nákupu. výše uvedené nápravné opatření se nevztahuje na produkty, které byly vystaveny nesprávnému použití (včetně, bez omezení, statického výboje), zanedbání, nehodě nebo úpravě, nebo na produkty, které byly připájeny nebo pozměněny během montáže nebo je jinak nebylo možné testovat. pokud nejste spokojeni s webem, službou, obsahem nebo podmínkami použití, vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy je přestat web používat. tím, že používáte stránky, berete na vědomí, že používáte stránky na vaše výhradní riziko.

Top